Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Top Video on YouTube: 电影2016: 不死之身/Immortality 微电影剧情 科幻 HD1280P

电影2016: 不死之身/Immortality 微电影剧情 科幻 HD1280P
花氏家族因着一个传世秘密而盛极一时,也因这个秘密而颓败衰落。花小骨作为花氏最后一位族人在古墓中沉睡了一千年,直到有一天三个喜爱探险的年轻人拿到了开启花氏家族秘密的钥匙,唤醒了沉睡中的小骨………是与非,对与错,爱与恨,因与果,前世与今生,一场伴随着友情与爱的探秘旅程就此展开,面对前世旧爱子敬,今生陪伴在身边的吴语,小骨又该如何抉择.
via YouTube http://youtu.be/gu0TbThZXBw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét